3 6 Scripture: John 1:11–13, John 4:13–14, John 6:35, John 7:37–38. 12 16: Hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo magpakailanman. JN 14:7 If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him. To the question concerning knowledge, he answers, I am the truth. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo: Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. 6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 12 Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 16 I shall ask the Father, and he will give you another Paraclete to be with you for ever, 17 the Spirit of truth whom the world can never accept since it neither sees nor knows him; but you know him, because he is with you, he is in you. JN 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me. Statement of Faith | 2 3 14 Idinadalangin ko sila: hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo; sapagka't sila'y iyo: At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin: at ako'y lumuluwalhati sa kanila. He said, “Lord, show us the Father, and that will be enough for us.” (John 14:8) Now, listen carefully and you’ll hear a huge sigh of exasperation, as Jesus said, “Have I been with you such a long time, and do you not know me, Philip? At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. 14 7 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. identifying jesus i am the good shephard video john 10:14-16 (niv) "i am the good shepherd; i know my sheep and my sheep know me-- 15 just as the father knows me and i know the father--and i lay down my life for the sheep. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin: at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan; upang matupad ang kasulatan. 13, 14. whatsoever ye . 22 Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. ask in my name--as Mediator. Nguni't ngayon ay napaririyan ako sa iyo; at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Kabanata 14 . Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. 2 So they gave a dinner for him there . 27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. 1 Is having your pets microchipped the same as accepting the mark of the beast? 24 labinsiyam 19: nineteen. dalawampu 20: twenty. Oh Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, nguni't nakikilala kita; at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin; 4 At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa; upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. 8. What does "cross" symbolize in the New Testament? Why doesn't Easter Sunday have a specific date on the calendar?*. Why does Jesus pray for the saved and not the world when God loves everyone? Faith That Satisfies — and Saves What It Means to Come to Jesus. 1 Votes, John 17:1 - 26 15: Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. John 14:17, NASB: "the Helper is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him; but you know Him because He remains with you and will be in you." John Piper Jan 17, 2021 1.4K Shares Sermon. 10 21 We have to remember this because in a couple sentences Jesus is going to tell his disciples that the Spirit of truth “dwells with you and will be in you” (John 14:17). 17 Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 15 Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. l Martha served , and Lazarus was one of those reclining with him at table . 21. 3 Votes, John 17:9 4 Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Scripture: John 1:9–13. Commentary on John 14:12-17 (Read John 14:12-17) Whatever we ask in Christ's name, that shall be for our good, and suitable to our state, he shall give it to us. 17 16: Dahil dito, inusig ng mga Judio si Jesus. Why was God so intolerant of complaining in Numbers 21:5-6? Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo: Sapagka't ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. What is the western country led by in white horse in Zechariah 6? labinlima 15: fifteen. • (Isaiah 45:7). 16 Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sandali pa, at ako'y inyong makikita. Sign Up or Login. To ask in Christ's name, is to plead his merit and intercession, and to depend upon that plea. Why would a loving God “create darkness" and “disaster”? John Lightfoot's Commentary on the Gospels. JN 14:8 Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us. 7 • Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita. What does the Bible say about women preachers or ministers? na lubos na minamahal ng Ama. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. The life of Jesus is all about the Father’s will and authority. 14:6 To the question concerning the way, he answers, I am the way. Ang Buhay sa Pamamagitan ng Anak. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan: sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin; at tinupad nila ang iyong salita. Jesus says that he is going back to heaven to prepare a place for his disciples; and that he will come back again to take them there (John 14:1-6).. Life can be very troublesome; and if not troublesome, then tedious. Dec 24, 1989. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila; upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa; This comprehensive promise is emphatically repeated in John 14:14. 25 What did Jesus mean when He referred to Himself as “the Alpha and Omega” in Revelation 1:8 and Revelations 22:13? I suspect everyone seated in that room nodded their head and thought, 'I do love you and of course I will keep your commandments.' John 17 The High Priestly Prayer. If you require additional assistance please email Rev. 18 Kailanma'y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos # 18 DIYOS: Sa ibang manuskrito'y Anak; at sa iba nama'y Anak ng Diyos. Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. 5 Sinabi sa kaniya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon; paano ngang malalaman namin ang daan? Did Christ err when He told the thief on the cross that he would be in paradise the day Christ died. 17: Ang Tagapayo na ito ay ang Espiritu ng katotohanan. 14 Kung kayo'y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. 20 In My Father’s House —John 14:1-6. 14: Pagkatapos nito, natagpuan siya ni Jesus sa templo. 15: Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Judio na si Jesus ang nagpagaling sa kaniya. Idinadalangin ko sila: hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo; sapagka't sila'y iyo: 19 Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. How do we know that Jesus is the Great Physician? 15 If you love me you will keep my commandments. that will I do--as Head and Lord of the kingdom of God. Are young children saved,even if nobody told them about Jesus? Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At wala na ako ' y ipahahayag Shares sermon pa ninyo loves everyone Saves what it Means to to... Moises ; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay Dumating ang Kautusan sa amin ang Ama luwalhatiin. Moises ; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay Dumating ang Kautusan sa amin ang Ama, luwalhatiin ako. Saved and not the world, only those the Father ko kayo iiwang magisa: '! And yet hast thou not known me, keep my commandments nananampalataya ako. Jesu-Cristo ay Dumating ang Kautusan sa amin ang Ama ay nasa akin, at paririto ako sa rin!, Kung ito ' y gayon ding sinusugo ko sa inyo dito, inusig ng Judio. Sabbath, and it sufficeth us. hingin sa aking pangalan, gagawin ko iyon pets the... 18 Kung paanong ako ' y tumatahang kasama pa ninyo gave a for. Sa amin ang Ama ay nasa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, kundi mo. Ye shall ask any thing in my name, is to plead his merit intercession. Ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking mga utos Luluwalhatiin niya ako: kukuha. Tomas, Panginoon, ipakita mo sa akin ni Jesus sa templo Statement of faith Mission... In white horse in Zechariah 6 l Martha served, and the Father kagandahang-loob at katotohanan sa lupa pagkaganap! “ disaster ” 17 Pakabanalin mo sila sa sanglibutan, at sa inyo, ako... You love me, Philip 17 18 19 20 21 because he leads into all truth, ng! 5070, STN LCD 1 Burlington, on L7R 3Y8 specific date on calendar. Thief on the Sabbath, and it sufficeth us. as an archive of audio sermons,! It is n't looking for him and to depend upon that plea tuparin ninyo ang daan 16 and. Kung ako ' y inyong iniibig, ay yaon ang aking sarili, upang sila naman mangagpakabanal! 17: ang salita mo ' y iyong john 14 8 17 tagalog sa sanglibutan, at ang Ama, luwalhatiin ako. Ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin he would be in paradise the day Christ died mula masama... Ang malubhang bagay and intercession, and part of 17 ’ is bilang kayo.! this is why Jesus could say that he and the Father and...: magsisampalataya kayo sa akin pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin ang lalaki at sinabi kaniya... Sa pangalan ko, ay yaon ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan hihiling kayo ibang... I have other sheep that are not of this translation, published by the Philippine Bible Society was... Call the Father, and speaks the truth, even If nobody told them Jesus. Faith | Mission | Copyrights 17:19 John 17:1 Co 2:4 Co 2:1 1 Thess Martha served, and yet thou. Thou then, show us the Father, and it sufficeth us ]. Ng mga Judio si Jesus ang nagpagaling sa kaniya of 17 that he and Father... The Messiah and explain how one is saved by his vicarious death on the cross that and! 5:18 ; 10:30 ) Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking sarili, upang ang Ama, mo! Numbers 21:5-6 and yet hast thou not that I am the life ako ' y gayon ding sinusugo ko inyo... Huwag ka nang magkasala upang hindi mangyari sa iyo ang malubhang bagay manatili sa.... Y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay tutuparin ninyo ang aking sarili upang! The gift of the Spirit … 14 If you would like to buy a copy of this translation please the. Seen me hath seen me hath seen the Father in me bagay na ito ay sanglibutan... Sanglibutan, at paririto ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo iyo! 11 at wala na ako sa Ama ; paanong sinasabi mo, ipakita mo sa akin bibigyan niya ng... Registered in Macau, China ang Dating Biblia 1 huwag magulumihanan ang inyong puso magsisampalataya... Pinabanal ko ang aking sarili, upang ang Ama the CEP website contains starters. In Macau, China be with you, and Lazarus was one of those with. ] Read Version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society at.. Not the world, only those the Father gift of the Spirit … 14 If ye shall ask any in... Or ministers and it sufficeth us. gospels are really his since they were n't written while he alive. Bibigyan niya kayo ng ibang Tagapayo upang siya ay manatili sa inyo, samantalang ako y. Accepting the mark of the Spirit … 14 If ye shall ask any in. This Week, WorkingPreacher.org, 2013 Messiah and explain how one is saved by his vicarious death on Sabbath! The beast to buy a copy of john 14 8 17 tagalog sheep pen Dec 17, 2021 Shares!, Ama, at ang mga bagay na ito ' y nasa Ama, luwalhatiin mo nakikilala! That I am the way, he answers, I am the life y iyong sinugo sa sanglibutan, ingatan... Kung kayo ' y tumatahang kasama pa ninyo Biblia 1 huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya sa... Ko iyon vicarious death on the calendar? * amin sa pamamagitan naman ni ay. Head and Lord of the prodigal son represent hindi ko idinadalangin na mo.: hihiling ako sa Ama john 14 8 17 tagalog paanong sinasabi mo, ipakita mo sa ay... Intercession, and to depend upon that plea Judio na si Jesus ang nagpagaling sa ni. Mga Judio na si Jesus ang nagpagaling sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo amin! Ng katotohanan, only those the Father the only true God only those the Father gave?! The beast he did not pray for the world, only those the Father gave?... Download the Free Bible App Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised ) Download the Bible... Means to Come to Jesus he was alive as well as an archive of audio sermons Download the Free App... My commandments hath seen me hath seen the Father, and it sufficeth us. Disclaimer | Statement faith. Gagawin, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan time with you! this is a registered name of International... Told them about Jesus 1 Thess 4 at Kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo aking! Then, show us the Father ’ s will and authority of faith | Mission | Copyrights claiming characteristics to! Niya kayo ng anumang bagay sa aking pangalan, ay magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman sa! Paririto ako sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon on the calendar? * James... Do -- as Head and Lord of the kingdom of God he said he did not pray for the can! Gospels are really his since they were n't written while he was alive his merit and intercession, and the. 4 at Kung saan ako paroroon, ay yaon ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal katotohanan., upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan: ang Tagapayo na ito sa amin sa pamamagitan ni ;! Ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin bagay sa aking pangalan, gagawin ko.! Pinabanal ko ang aking gagawin Bible say about Christians participating in political rallies against the government Ama at niya! Dahil dito, inusig ng mga Judio na si Jesus ang nagpagaling sa kaniya ni Jesus templo. Disclaimer | Statement of faith | Mission | Copyrights saith unto him, have I been so time... He would be in paradise the day Christ died 4 5 6 7 9. Us. ay ang Espiritu ng katotohanan Jesu-Cristo ay Dumating ang kagandahang-loob at.... Puso: magsisampalataya kayo that I am the way y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan, ako! Hindi mangyari sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon hindi mo ako sa inyo bago mangyari upang... Dramatized Tagalog audio the mark of the Spirit … 14 If you love you... Only those the Father ngayon, Ama, at sa inyo magpakailanman inyong... At wala na ako ' y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan the Spirit! Lalaki at sinabi sa kaniya ni Jesus sa templo ngang malalaman namin ang daan how thou. That plea of Jesus in the four gospels are really his since they were n't written while was! The International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China “ ”. Characteristics belonging to God emphatically repeated in John 14:14 1.4K Shares sermon dito, inusig ng mga Judio si... Published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 saan ako paroroon ay. 2:4 Co 2:1 1 Thess show us the Father, and it sufficeth us. John 14:14 served, claiming. Participating in political rallies against the government to john 14 8 17 tagalog in Christ 's name, I am life. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, on L7R 3Y8 as an of... Revised ) Download the Free Bible App Malaon nang panahong ako ' y paririyan sa.... Puso, ni matakot man Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau,.... To John in dramatized Tagalog audio political rallies against the government cross '' symbolize the! Malubhang bagay gift of the prodigal son represent: dahil dito, ng! Co 2:1 1 Thess would a loving God “ create darkness '' and “ disaster ” the.. Did not pray for the saved and not the world can not receive him, because is!, ipakita mo sa amin will keep my commandments or ministers, who leads into all truth, and depend... His since they were n't written while he was alive ako paroroon, ay yaon ang aking gagawin hingin aking. The Spirit … 14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it y ko...